Welkom » Overig » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Astrid Nieborg

BATC beroeps registratie nummer: BR-02727                      

AGB zorgverleners code: 90104719                     

AGB praktijkcode: 90064013                     

Klacht- en Tuchtrecht nummer: KB 1712.2318 

1.     Algemeen

U komt bij mij omdat u een klacht heeft, advies wil of graag wil ontspannen. Ik zal mijn kennis en kunde inzetten om u zo goed mogelijk te helpen. Een natuurgeneeskundige therapeutische behandeling of advies heeft als doel een eventuele klacht te verminderen, uw conditie te verbeteren en/of u te laten ontspannen.

 

2.     Informatie

Om een juiste behandeling uit te kunnen voeren of een goed advies te kunnen geven, heb ik van u informatie nodig. U verstrekt mij alle informatie die ik nodig heb om tot een gedegen behandeling of advies te komen. 
Ik informeer u over de zaken die voor u van belang zijn om het resultaat van de behandeling tot een zo groot mogelijk succes te maken.

3.     Aansprakelijkheid

Ik kan u helaas geen succes garanderen, omdat daarvoor naast mijn inzet  ook uw inzet en vele andere aspecten een rol spelen. Astrid Nieborg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de verstrekte adviezen of de uitgevoerde behandeling, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Astrid Nieborg verzekerd is. Indien de verzekeringsmaatschappij van Astrid Nieborg om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid  te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van een consult van 1 uur. Ook is Astrid Nieborg niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect of onvolledige informatieverstrekking door de cliënt.

4.     Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Astrid Nieborg handelt volgens deze regels. Alle informatie die u mij verstrekt, blijft bij mij en ik stel deze niet zonder uw schriftelijke toestemming via het toestemmingsformulier aan derden beschikbaar. Bij het invullen van uw dossier kunt u wel alvast aangeven met wie ik van u contact mag opnemen in het kader van het advies of de behandeling. Er wordt van elk consult een rapportage gemaakt wat bewaard zal worden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven.

5.     Tarieven

Zie voor actuele informatie over de tarieven de website: http://www.astridnieborg.nl.   
U betaalt contant of per pin aan het eind van ieder consult. Indien u een factuur van het consult wilt ontvangen dan kunt u dat aangeven en zal de factuur digitaal aan uw adres verstuurd worden. Astrid Nieborg is niet aansprakelijk voor het wel of niet in aanmerking komen voor een vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar. Informeer daarom altijd bij uw eigen zorgverzekeraar.

6.     Verhindering

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u tot 24 uur van tevoren de afspraak kosteloos verzetten. De kosten van afspraken die niet of te laat geannuleerd zijn worden vanaf de tweede niet verschenen afspraak bij u in rekening gebracht. 

7.     Wijzigingen

Ik maak alle wijzigingen met betrekking tot activiteiten en voorwaarden van Astrid Nieborg, bekend via deze website. De versie van de dag van de afspraak geldt.

8.     Oneens

Mocht u het niet eens zijn met een behandeling, een advies of een ander aspect van ons contact, bespreek dat dan direct met mij. Ik kan u dan uitleg geven over de behandeling of het advies, de behandeling of het advies aanpassen of samen met u een andere benadering kiezen, al naar gelang wij overeenkomen. Mochten wij er absoluut niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie.

9.     Schade, verlies of diefstal

Astrid Nieborg is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies of diefstal ten gevolge van het deelnemen aan een behandeling of cursus.