Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacyverklaring)

 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Welke persoonsgegevens ik vastleg

 • Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)
 • Geboortedatum van de cliënt(en)
 • Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)

Bij minderjarige cliënten:

 • Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:

 • Huisarts

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende persoonsgegevens vast:

 • Gezondheid

 

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt:

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 

 1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

 1. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

 1. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 1. Minderjarigen

Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 

Ik informeer mijn cliënten op de volgende manier

 • Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake
 • Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst
 • Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier. Zo ja, sluit deze behandelovereenkomst bij in dit document

 

Wie werken er met de cliëntdossiers

 • Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim
 • Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar

 

De beveiliging van de persoonsgegevens

 • Ik werk met een digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord
 • Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden
 • Doordat ik regelmatig de laatste updateversie van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is

 

Deze externe personen of bedrijven hebben toegang tot de persoonsgegevens en behoren daarmee tot de groep verwerkers waarmee ik een Verwerkers-overeenkomst afgesloten heb.

 1. Administratiekantoor Bouma
 2. Jouwweb webhosting
 3. KNAB bank
 4. Onlineafspraken registratiesysteem

 

Datalekken

 • Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen
 • Ik heb afspraken gemaakt in de Verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd over een mogelijke datalek

 

Zuidlaren, 23 februari 2021

Astrid Nieborg